ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR HET VOLGEN VAN EEN PRAKTIJK OPLEIDING TOETSENBORDVAARDIGHEID VOLGENS HET TIENVINGERSYSTEEM BLIND.

 1. OMSCHRIJVING CURSUS
De praktijkopleiding toetsenbordvaardigheid wordt gegeven volgens het tienvingersysteem blind. De cursus bestaat uit acht mondelinge lessen van elk 75 minuten (bij programma Typehelden 60 minuten) en aansluitend aan de cursus het examen. De lessen worden om de 14 dagen gegeven behoudens op erkende feestdagen, in vakantieperioden of tengevolge van andere door overmacht dwingende omstandigheden, volgens het cursusroos­ter. Door ziekte of afwezigheid van docent proberen wij, door vervanging, de les door te laten gaan. Daarbij kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn waardoor de les niet doorgaat. In dat geval proberen wij zoveel mogelijk de betreffende kinderen/ouders te bereiken voorafgaande aan de les via telefoon, e-mail of via school. Een vervallen les wordt altijd gecompenseerd op een later tijdstip.

Tot het cursuspakket behoren het leerboek, toegang tot de software Top Tien Typen en oefenmaterialen, welke bij aanvang of tijdens de cursus zullen worden verstrekt. Het leerboek wordt door volledige betaling van het lesgeld eigendom van de cursist. Echter het auteursrecht en het eigendomsrecht blijven bij Instituut Noord. Verkoop of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Instituut Noord niet toegestaan. Bij het programma Typehelden wordt geen gebruik gemaakt van een lesboek. De cursist ontvangt op de eerste les de inlogcodes voor toegang tot de benodigde software. Op een account in de typeomgeving Top Tien Typen en Typehelden is een geldigheidsduur van toepassing. Na het behalen van het diploma wordt het account afgesloten. Indien cursist geen examen doet wordt het account na de laatste les afgesloten.

2. CONTROLE VAN DE RESULTATEN, VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY
De ouder of voogd zal d.m.v. een rapportkaart op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van hun pupil. Alle, aan ons verstrekte gegevens betreffende een cursist zullen door ons met de meest grootste zorgvuldigheid worden behandeld. Wij garanderen u dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld (door zowel administratie als docent) en niet worden doorgegeven/verkocht aan derden. De verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt in het belang van de cursist.

3. EXAMEN EN DIPLOMA
De cursist (e) heeft het recht na afloop van de cursus examen te doen, waarvoor geen extra kosten verschuldigd zijn. Voldoet de cursist (e) aan de voor het examen gestelde eisen, dan zal een diploma worden verstrekt. Het toekennen van het diploma zal uitsluitend worden gedaan indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

4BEËINDIGING DOOR OVERLIJDEN OF INVALIDITEIT
Bij overlijden of tijdens de cursus ingetreden blijvende invaliditeit van de cursist (e) eindigt de overeenkomst en nog openstaande betalingstermijnen behoeven niet te worden betaald.

5.   ONDERBREKING CURSUS DOOR ZIEKTE OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
Bij ziekte of bij bijzondere omstandigheden, waardoor geen normaal volgen van de cursus mogelijk is, kan de cursus worden onderbroken. Aanvragen tot onderbreking dienen altijd schriftelijk en per aangetekend schrijven te worden verzonden aan Instituut "NOORD" te Joure. Tijdens de onderbreking dienen de financiële verplichtingen normaal doorgang te vinden.

6.   OPZEGGING CURSUS
De cursist (e) heeft het recht zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na datering van de overeenkomst deze te annuleren. Alle in het bezit van de cursist (e) gestelde cursusmaterialen dienen op de eerste les bij de docent (e) te worden ingeleverd. Na deze 14 dagen kan de cursist (e) de overeenkomst ook annuleren. Men is dan € 35,- (+ administratiekosten) per gevolgde les kwijt. Indien men 5 lessen heeft gevolgd, vervalt het recht op terugvorderen van het lesgeld. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en per aangetekend schrijven rechtstreeks aan Instituut "NOORD" te Joure.

7.     INVORDERINGSKOSTEN
Alle kosten van invordering van achterstallig lesgeld komen voor rekening van de cursist (e), nadat deze door het Instituut "NOORD" hiervoor in gebreke is gesteld. Bovendien zal Instituut "NOORD" gerechtigd zijn na het verstrijken van de betalingstermijn aan wederpartij, voor de periode welke wederpartij niet aan zijn/haar plichten voldoet, een boete-rente van 1 % per maand over het totale nog uitstaande bedrag in rekening te brengen.

8.   ADRESWIJZIGING
De cursist(e) zal adreswijzigingen tenminste één week voor de verhuizing aan het instituut melden.

9.   GARANTIE
Het Instituut "NOORD" garandeert de cursist (e), mits de lessen regelmatig zijn bezocht en mits uit de rapportkaart blijkt dat er voldoende huiswerk is gemaakt, bij onverhoopte afwijzing het recht voor het volgen van een nieuwe cursus. Op de examenkosten na is dit geheel gratis.

10.   MONDELINGE TOEZEGGINGEN
Mondelinge toezeggingen zijn niet van kracht zonder schriftelijke bevestiging van de directie van Instituut "NOORD".

11.   DISCIPLINE
Cursisten die zich niet kunnen gedragen en daardoor anderen het volgen van de lessen onmogelijk maken, kunnen naar huis gestuurd worden. Bij herhaling is de mogelijkheid aanwezig dat ze niet meer op de cursus worden toegelaten. U dient er rekening mee te houden dat er in deze gevallen geen geld wordt gerestitueerd.

12. KLACHTEN
Tot het indienen van een klacht en/of geschil zijn bevoegd: Cursisten (bij minderjarigen de ouders/verzorgers van de cursisten). Een klacht dient eerst schriftelijk te worden ingediend bij Instituut NOORD (adres: zie contactgegevens). Een ingediende klacht wordt binnen één week na ontvangst schriftelijk (per post/email) bevestigd. Inhoudelijk wordt de klacht binnen twee weken na ontvangst afgehandeld. Komen klager en het instituut niet tot overeenstemming dan kunt u zich richten tot de geschillencommissie. Dit kan schriftelijk per brief naar Instituut NOORD of per e-mail: klachtencommissie@instituutnoord.nl. Klachten zullen zo snel mogelijk en vertrouwelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, worden behandeld. Wanneer uw klacht niet door Instituut Noord opgelost kan worden zal deze voorgelegd worden aan de geschillencommissie. De commissie doet schriftelijk uitspraak binnen een tijdsbestek van twee maanden na ontvangst van de klacht en/of het geschil. Zij kan van deze termijn afwijken wanneer het onderzoek daartoe aanleiding geeft. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Verslagen van ingediende klachten en uitspraken van de commissie worden tot vijf jaar na dato bewaard door het instituut.

Algemene voorwaarden

Meer info bij "algemene voorwaarden"

Instituut Noord

Marjan (10 jaar)

Het was gezellig en ik kan nu veel sneller mijn werkstuk van school maken